top of page

CONDICIONS DE COMPRA

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web  kartingblanes.com,  propietat de Karting

L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.

 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació .

Identitat de les parts contractants

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'USUARI és Karting Club Blanes, SL, amb domicili social Carretera Nou Accés Costa Brava, km. 3.4, 17300 Blanes, Girona,  B17067075 i amb telèfon d'atenció al client / USUARI 972336858 .

I d'una altra, l'USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L'USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts per PRESTADOR, l'USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals , el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i detallat a l'Avís legal i Política de privadesa d'aquest lloc web.

L'USUARI es compromet a fer un ús diligent de les dades ia no posar-les a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb allò que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Clàusules generals de contractació.

 2. Enviament de comandes

 3. Dret de desistiment

 4. Reclamacions

 5. Força major

 6. Competència

 7. Generalitats de l'oferta

 8. Preu i termini de validesa de loferta

 9. Despeses de transport

 10. Forma de pagament, despeses i descomptes

 11. Procés de compra

 12. Garanties aplicables

 13. Garanties i devolucions

 14. Llei aplicable i jurisdicció.

  CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda al PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

 1. DRET DE DESISTIMENT

 L'USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en mode en línia com fora de línia.

L'USUARI disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

 1. RECLAMACIONS

 Qualsevol reclamació que l'USUARI consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: Karting Club Blanes, SL, Carretera Nou Accés Costa Brava, Km. 3.4, 17300 Blanes, Girona

Telèfon: 972336858

Mail:  kartingblanes@gmail.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

 1. COMPETÈNCIA

L'USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L'USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 1. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Karting Club Blanes, SL o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, assegurança d'enviaments o altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran a la moneda EURO. L'USUARI assumeix que la valoració econòmica d'alguns productes podrà variar en temps real.

Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR 972 33 68 58  o via correu electrònic a l' adreça_cc781905-5cde39 gmail.com.

 1. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El nostre servei de comerç en línia únicament opera mitjançant el sistema de pagament de Visa, MasterCard.

VISA i Master Card serà l'únic que tindrà les vostres dades bancàries, sent un intermediari entre vostè i Karting Club Blanes, SL Aquesta forma de pagament és immediata, en el moment en què vostè realitza el pagament, ho rebem passant a processar la seva comanda.

Es tracta d'un sistema molt senzill i que ofereix les garanties de seguretat més grans existents.

 1. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s'hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 1. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari a la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

 1. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

1. Llevat de prova en contra, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun no sigui aplicable:

a) S'ajustin a la descripció realitzada per Karting Club Blanes, SL.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Sigueu aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de Karting Club Blanes, SL en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Karting Club Blanes, SL.

e) Karting Club Blanes, SL. descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d'aquests, de manera que no queden obligats per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la manca de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa al contracte de compravenda i hagi estat realitzada per Karting Club Blanes, SL. o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error a les instruccions d'instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

Karting Club Blanes, SL respondrà davant l'USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte. Karting Club Blanes, SL reconeix a l'USUARI el dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels productes

1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar-ne la substitució, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'USUARI comuniqui a Karting Club Blanes, L. l'opció triada, les dues parts s'hauran d'atenir. Aquesta decisió de l'USUARI s'entén sense perjudici del que disposa l'article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a Karting Club Blanes, SL costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l'USUARI.

Karting Club Blanes, SL respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. Als productes de segona mà, Karting Club Blanes, SL i l'USUARI podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Tret de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la manca de conformitat .

Llevat de prova en contra, el lliurament s'entén fet el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, oa l'albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l'USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI.

En cas que l'USUARI tingui el domicili fora d'Espanya, el PRESTADOR i l'USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i tribunals més propers a la població de Lloret de Mar (Espanya).

bottom of page